Meble Metalowe, Stalowe, Industrialne, Loftowe - Częstochowa

Warunki korzystania ze strony

 

Niniejsze Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej napisane na tej stronie będą zarządzać korzystaniem z naszej strony internetowej, nazwy witryny dostępnej na stronie internetowej meble-industrialnie.com.pl .

Niniejsze Warunki zostaną w pełni zastosowane i wpłyną na korzystanie z tej witryny. Korzystając z tej strony internetowej, zgodziłeś się zaakceptować wszystkie warunki opisane tutaj. Nie możesz korzystać z tej witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Warunków korzystania ze strony.

 

 

Prawa własności intelektualnej

Poza treściami, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Nazwa Firmy i / lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych na tej stronie.

 

 

 Ograniczenia

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów Witryny w innych mediach;
  • sprzedaż, sublicencja i / lub inna komercjalizacja jakiegokolwiek materiału Witryny;
  • publiczne wykonywanie i / lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów Witryny;
  • korzystanie z tej witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej witryny;
  • korzystanie z tej witryny w jakikolwiek sposób wpływający na dostęp użytkownika do tej witryny;
  • korzystanie z tej strony internetowej wbrew obowiązującym przepisom prawa lub regulacjom lub w jakikolwiek inny sposób może zaszkodzić Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, pozyskiwanie danych lub inne podobne działania związane z niniejszą Witryną;
  • korzystanie z tej strony w celu angażowania się w reklamę lub marketing.

Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest ograniczony, a Nazwa Firmy może dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej Witryny, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć na tej stronie, są poufne i musisz również zachować poufność.

 

 

Twoja treść

W niniejszych Standardowych Warunkach Witryny „Treść Użytkownika” oznacza dowolny dźwięk, tekst wideo, obrazy lub inne materiały, które wybierzesz do wyświetlenia w tej Witrynie. Wyświetlając Treści, udzielasz Firmie nazwy niewyłącznej, nieodwołalnej na całym świecie licencji, która może być wykorzystywana, reprodukowana, adaptowana, publikowana, tłumaczona i rozpowszechniana na dowolnym nośniku.

Twoja Treść musi być Twoją własną i nie może naruszać praw osób trzecich. Nazwa Firmyzastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści Użytkownika z tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

 

 

Brak gwarancji

Niniejsza Witryna jest dostarczana „tak jak jest”, z wszelkimi błędami, a Nazwa Firmy nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji, jakiegokolwiek rodzaju związanych z niniejszą Witryną lub materiałami zawartymi na tej Witrynie. Ponadto nic zawarte w tej Witrynie nie będzie interpretowane jako doradztwo.

 

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Nazwa Firmy ani żaden z jej członków, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za cokolwiek wynikające z lub w jakikolwiek inny sposób związane z korzystaniem z tej Witryny bez względu na to, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy.  Nazwa firmy , w tym jej funkcjonariusze, dyrektorzy i pracownicy, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe lub specjalne zobowiązania wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z niniejszej witryny.

 

 

Odszkodowanie

Niniejszym Użytkownik zwalnia w najszerszym zakresie Nazwa Firmy z wszelkich i / lub wszystkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn działań, szkód i wydatków wynikających w jakikolwiek sposób z naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

 

 

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się nieważne zgodnie z obowiązującym prawem, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia.

 

 

Zmiana warunków

Firma może zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym czasie, gdy uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny oczekuje się regularnego przeglądania niniejszych Warunków.

 

 

Zadanie

Nazwa Firmy może przypisywać, przenosić i podzlecać prawa i / lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez powiadomienia. Nie wolno jednak przypisywać, przenosić ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

 

 

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Firmą a użytkownikiem w związku z korzystaniem z tej witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

 

 

Prawo właściwe i jurysdykcja

Warunki te będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanu Kraju i przesłać do niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w kraju dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów.